موتورخونه

هفت ریشتر اثری از نقاشی های علی بازماندگان 23 تا 26 بهمن

#gallery-1 { margin: auto; } #gallery-1 .gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 100%; } #gallery-1 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-1 [...]
جزئیات

سپس اثری از سارا سلطانی 17 تا 19 بهمن

#gallery-2 { margin: auto; } #gallery-2 .gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 100%; } #gallery-2 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-2 [...]
جزئیات

رویداد مجله ناگهان 25 دی

#gallery-3 { margin: auto; } #gallery-3 .gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 100%; } #gallery-3 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-3 [...]
جزئیات

نمایشگاه ملیکا سلطانی 19 تا 21 دی

#gallery-4 { margin: auto; } #gallery-4 .gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 100%; } #gallery-4 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-4 [...]
جزئیات

نمایشگاه الهام همت 5 تا 7 دی

#gallery-5 { margin: auto; } #gallery-5 .gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 100%; } #gallery-5 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-5 [...]
جزئیات

پرفرمنس سکوت علی خواجویی 4 دی

#gallery-6 { margin: auto; } #gallery-6 .gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 100%; } #gallery-6 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-6 [...]
جزئیات

پرفرمنس مریم راستی 2 دی

#gallery-7 { margin: auto; } #gallery-7 .gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 100%; } #gallery-7 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-7 [...]
جزئیات

نمایشگاه حسین نادری به همراه تئاتر افسون حمیدی 26 تا 28 دی

#gallery-8 { margin: auto; } #gallery-8 .gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 100%; } #gallery-8 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-8 [...]
جزئیات

نمایشگاه اشکان امامی 14 تا 16 آذر

#gallery-9 { margin: auto; } #gallery-9 .gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 100%; } #gallery-9 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-9 [...]
جزئیات

رویداد مجله طلوع 15 آذر

#gallery-10 { margin: auto; } #gallery-10 .gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 100%; } #gallery-10 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-10 [...]
جزئیات
WhatsApp chat