هفت ریشتر اثری از نقاشی های علی بازماندگان 23 تا 26 بهمن