نمایشگاه حسین نادری به همراه تئاتر افسون حمیدی 26 تا 28 دی